Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about saving money?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

pokój nr 11, telefon 71 353 80 30 wew. 57

 

Interesanci przyjmowani są w biurze Spółdzielni przy ul. Pałuckiej 71 w dniach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00 – 15.00,

środa w godzinach 9.00 – 17.00.

 

Pracownik ds. członkowsko-mieszkaniowych:

Udziela informacji w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

Przyjmuje w poczet członków Spółdzielni osoby, które nabyły spółdzielcze prawo do lokalu lub współmałżonków nie będących członkiem Spółdzielni.

Potwierdza nabycia na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Ustanawia spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali w związku ze śmiercią członka lub rezygnacją z członkostwa.

Prowadzi sprawy zamian spółdzielczych praw do lokali.

Wystawia zaświadczenia potrzebne do sprzedaży lokalu na rynku wtórnym oraz niezbędne do założenia księgi wieczystej na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz innych zaświadczeń zgodnie z życzeniem członka Spółdzielni.

Kompletuje niezbędne dokumenty do zawarcia umowy notarialnej przenoszącej przysługujące członkowi prawo do lokalu w prawo odrębnej własności.


JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W DZIALE CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWYM


Sprzedaż i nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz prawa odrębnej własności na rynku wtórnym

 

Zbywca winien:

zgłosić się wraz z nabywcą  w dziale członkowsko – mieszkaniowym w celu złożenia warunkowego wypowiedzenia z członkostwa.

Osoba zbywająca lokal nie może posiadać zadłużenia z tyt. opłat eksploatacyjnych lub jakichkolwiek innych zaległości.

Jeżeli członek Spółdzielni użytkuje na zasadzie umowy najmu pomieszczenie gospodarcze lub inny lokal, złożyć oświadczenie o terminie przekazania tego lokalu.

 

Nabywca lokalu winien:

Wypełnić deklarację przystąpienia do Spółdzielni (o ile chce być jej członkiem) oraz inne niezbędne formularze.

Wpłacić udział i wpisowe w wys. 1.050,00 zł, w przypadku nabycia lokalu użytkowego 3.500,00 zł, tj. wpisowe i 5 udziałów (podana wysokość opłat obowiązuje w 2015r.) Wpłatę, o której mowa wyżej można dokonać  na konto nr 58 1240 6768 1111 0000 5666 5864.

Strony winny złożyć w dziale rozliczeń wody (pokój nr 7) protokół dot. rozliczenia zużycia wody (podać stany liczników) oraz złożyć oświadczenie o wysokości zaliczek na wodę.

W przypadku korzystania przez nabywcę z kredytu Spółdzielnia na wniosek zainteresowanej osoby wyda stosowne zaświadczenie do banku,

Jeśli zakładasz księgę wieczystą na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, na Twój wniosek wystawimy Ci zaświadczenie o położeniu i wielkości lokalu oraz zaświadczenie potwierdzające Twoje członkostwo w Spółdzielni.

Dokumenty zostaną wydane po otrzymaniu przez Spółdzielnię aktu notarialnego nabycia lokalu. Akt notarialny stanowi podstawę przyjęcia nabywcy w poczet członków Spółdzielni. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności nie musi być członkiem Spółdzielni.  W takim przypadku nie członek ponosi wyższe koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokalu.

 

Chcesz zostać członkiem Spółdzielni obok współmałżonka – powinieneś złożyć pisemny wniosek, wypełnić deklarację przystąpienia do Spółdzielni oraz wpłacić wpisowe i udział.

 

Chcesz uregulować tytuł prawny do lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po zgonie małżonka

Po śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom przypada w całości pozostałemu przy życiu drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie 1 roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską.

 

Chcesz uregulować stan prawny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i prawa odrębnej własności lokalu

W przypadku gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w całości lub części, w jakiej przysługiwało spadkodawcy przechodzi na spadkobiercę lub spadkobierców w drodze dziedziczenia, spadkobiercy powinni w terminie 1 roku od dnia otwarcia spadku (data zgonu) przedstawić Spółdzielni prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt dziedziczenia spadku sporządzony w kancelarii notarialnej. 
Powyższe dotyczy również prawa odrębnej własności.

 

Chcesz uregulować tytuł prawny do lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po rozwodzie.


Jeżeli posiadasz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, musisz zgłosić się do nas w terminie 1 roku z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego. Jeżeli brak jest podziału majątku wspólnego a między byłymi małżonkami istnieje zgodność co do podziału majątku wystarczy zgłosić się z byłym małżonkiem do notariusza, aby złożyć w jego obecności oświadczenie o zrzeczeniu się praw do lokalu.

Jeżeli posiadasz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, należy zgłosić się z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego (aktem notarialnym podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej).

Posiadasz spółdzielcze lokatorskie bądź własnościowe prawo do lokalu i chcesz przekształcić to prawo w prawo odrębnej własności lokalu musisz złożyć wniosek.

Spółdzielnia poinformuje pisemnie każdą zainteresowaną osobę o obowiązku uregulowania niezbędnych zobowiązań (o ile występują) finansowych wobec Spółdzielni oraz dostarczeniu dowodu osobistego członka i współmałżonka. Spółdzielnia uzgodni z kancelarią notarialną termin zawarcia umowy przenoszącej przysługujące członkowi prawo do lokalu w prawo odrębnej własności i zawiadomi członka o terminie.